Ustroj

Istarsko Veleučilište – Università Istriana di scenze applicate

Dekanat

person.image.file.alt v.d. Prodekanica za nastavu i studente doc. dr. sc. Dijana Drandić
Telefon
person.image.file.alt v.d. Pomoćnica dekana Sanja Grbac Babić, v. pred.
Telefon