Metris Lab2 360° – virtual walk

Zavirite u naš istraživački centar i prošećite laboratorijem u kojem se nalaze mikroskopi, putem 360° virtual walk LAB2 METRIS

Ispitivanje materijala

Kemijske i mikroskopske analize

KEMIJSKA I OPTIČKA ISPITIVANJA MATERIJALA (metali, keramike, polimeri)

METRIS-ovi laboratoriji (kemijski odjel) opremljeni su uređajima za ispitivanje kemijskih svojstava metalnih materijala. Kemijski sastav metala ispituje se akreditiranim metodama uz pomoć optičkog emisijskog spektrometra GDS LECO500A te s pretražnim elektronskim mikroskopom SEM FEI FEG250QUANTA / OXFORD EDS PENTAFET. Pored kemijskih ispitivanja svojstava metala, u laboratorijima se provodi i metalografska analiza mikrostrukture metalnih materijala te analiza lomnih površina pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa i svjetlosnog mikroskopa. Za ispitivanja se uzorci pripremaju preciznim rezanjem, brušenjem, poliranjem, nagrizanjem te naparivanjem ovisno o metodi analize za koju su predviđeni. Oprema dostupna u METRIS-u omogućuje ispitivanje kemijskih svojstava raznih materijala, primjerice polimera, keramika i nanokompozita.

DOSTUPNE METODE KEMIJSKIH I OPTIČKIH ANALIZA

 • Metalografska analiza i analiza svjetlosnim mikroskopom (analiza svjetlosnim metalografskim mikroskopom)
 • GDS analiza (određivanje kemijskog sastava metala i legura optičkim emisijskim spektrometrom – akreditirana metoda)
 • SEM analiza metala (analiza površine metala pretražnim elektronskim mikroskopom – akreditirana metoda)
 • SEM analiza nemetala (analiza površine nevodljivih materijala pretražnim elektronskim mikroskopom –akreditirana metoda)
 • EDS analiza (mikroanaliza kemijskog sastava metala pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa – akreditirana metoda)
 • SEM nano analiza (analiza površine materijala u nano-području rada – akreditirana metoda)
 • ESEM analiza biološkog materijala (analiza površine bioloških i drugih nevodljivih te naprednih materijala pretražnim elektronskim mikroskopom – akreditirana metoda)
 • Ionska kromatografija (određivanje koncentracije iona topivih soli, u suradnji s vanjskim laboratorijem)
 • FT-IR spektroskopija (analiza kemijskog sastava pomoću IR spektroskopije izradom KBr pastile)
 • FT-IR mikroanaliza kemijskog sastava pomoću FT-IR mikroskopa (za organske i anorganske materijale)
 • Termogravimetrijska analiza TGA (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
 • XRD analiza (analiza minerala difrakcijom X zraka, u suradnji s vanjskim laboratorijem)

SEM

Pretražni elektronski mikroskop s emisijom polja (FE-SEM, Field Emission Scanning Electron Microscope) je iznimno sofisticirani uređaj namijenjen uvidu u strukturu površine materijala sve do nanometarske razine, uz uvećanje od milijun puta.

FE-SEM mikroskop opremljen je sljedećim detektorima:

 • detektor sekundarnih elektrona za topografsku analizu površine uzorka,
 • detektor povratno raspršenih elektrona za prikaz kontrasta između područja s različitim kemijskim sastavom,
 • detektor x-zraka za kvalitativnu i kvantitativnu kemijsku analizu uzoraka.

Primjena FE-SEM mikroskopa obuhvaća uz ostalo:

 • istraživanje površine nanostrukturnih i drugih materijala,
 • analizu veličine i rasporeda čestica i homogenosti materijala,
 • mjerenje hrapavosti površine materijala,
 • analiza mehaničkog oštećenja i zamora materijala,
 • analiza kontaminacije materijala,
 • istraživanja u biomedicini i farmaceutici,
 • istraživanja na organskim materijalima,
 • istraživanja geoloških, mineralnih, kristaliničnih, arheoloških i drugih uzoraka.

Mehaničke analize

Mehanička ispitivanja standardnih uzoraka i proizvoda dostupna u METRIS-u obuhvaćaju: statičko vlačno ispitivanje, savojno ispitivanje, tlačno ispitivanje, ispitivanje tvrdoće (metodom Vickers), ispitivanje udarne radnje loma Charpyjevim klatnom (batom). METRIS ne vrši strojnu obradu te izrada uzoraka za mehanička ispitivanja (epruveta) mora biti izvršena od strane klijenta. Priprema uzoraka za ispitivanje tvrdoće prema Vickersu (precizno rezanje, kalupljenje u smolu, brušenje i poliranje) može se izvršiti u METRIS-u.

U laboratoriju se provode sljedeće analize: vlačni, tlačni i savojni test, određivanje mehaničkih svojstava metala i drugih materijala, kao što su modul elastičnosti, granica razvlačenja, vlačna čvrstoća i dr., kontrola kvalitete gotovih proizvoda, te analiza tvrdoće metalnih uzoraka malim silama, na mikrolokacijama ili za vrlo tanke uzorke i slojeve

DOSTUPNE METODE MEHANIČKIH ANALIZA

 • HRN EN ISO 148-1 (ispitivanje udarne radnje loma pri sobnoj i sniženoj temperaturi, ispitivanje Charpy njihalom – akreditirana metoda)
 • HRN EN ISO 6892-1 (statičko vlačno ispitivanje pri sobnoj temperaturi – akreditirana metoda)
 • HRN EN ISO 7438 (statičko ispitivanje savijanjem)
 • DIN 50106 (statičko ispitivanje na tlak)
 • HRN EN ISO 8492 (cijevi: ispitivanje sploštavanjem)
 • HRN EN ISO 6507-1 (ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu – akreditirana metoda)
 • HRN EN ISO 9015-2 (ispitivanje mikrotvrdoće zavarenih spojeva)
 • HRN EN ISO 2639 (ispitivanje dubine nitrokarburiranja i površinski otvrdnutih metalnih materijala)
 • HRN EN ISO 9606-1 (provjera osposobljenosti zavarivača – zavarivanje taljenjem, ispitivanje zavarenih spojeva savijanjem)

Biotehničke analize

BIOTEHNIČKA I BIOLOŠKA ISPITIVANJA

U suradnji s Mediteranskim institutom za istraživanje života MedILS iz Splita u METRIS-u 2012. godine je uspostavljen laboratorij s namjenom provedbe istraživanja antioksidacijskog potencijala mediteranskih namirnica. Daljnjom provedbom različitih projekata te usklađivajući se sa potrebama realnog sektora za uslugama istraživanja i razvoja navedeni je laboratorij je prerastao u novi Biotehnički odjel METRIS-a u sklopu kojega se provode brojne analize.

Analize antioksidansa u hrani s namjenom provedbe istraživanja baziranih na određivanju antioksidacijskog potencijala mediteranskih namirnica, s posebnim naglaskom na prehrambene proizvode karakteristične za Istru, nastale preradom autohtonih voćnih i povrćarskih kultura. Laboratorij je opremljen instrumentima za kvalitativnu i kvantitativnu analizu namirnica, njihovog antioksidativnog potencijala kao i za dokazivanje njihove autentičnosti i sljedivosti.

DOSTUPNE METODE BIOTEHNIČKIH ANALIZA

 • ISPITIVANJE UKUPNE ANTIOKSIDACIJSKE AKTIVNOSTI PREHRAMBENIH PROIZVODA (DPPH, FRAP i ABTS metoda)
 • ODREĐIVANJE BIOLOŠKI AKTIVNIH SPOJEVA U HRANI (ukupni fenoli, flavonoidi i ne-flavonoidi, kondenzirani tanini)
 • IDENTIFIKACIJA MIKROORGANIZAMA (gljiva) na predmetima kulturnog dobra i prehrambenim proizvodima pomoću molekularnih biljega (DNA analiza)

DOSTUPNE ANALIZE BIOLOŠKOG MATERIJALA

 • ANALIZA MIKROORGANIZAMA NA PREDMETIMA KULTURNOG DOBRA – izolacija i karakterizacija gljiva i plijesni (uzgoj na hranjivim podlogama, svjetlosno-mikroskopska analiza)
 • ANALIZA BIOLOŠKIH UZORAKA SVJETLOSNIM MIKROSKOPOM
 • ANALIZA BIOLOŠKIH UZORAKA PRETRAŽNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM (Environmental SEM) – snimka površine
 • LABORATORIJSKE AKTIVNOSTI (priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja, stručno mišljenje i tumačenje)

Ispitivanja na kulturnom dobru

METRIS vrši niz istraživanja na kulturnom dobru pri čemu se primjenjuju različite analitičke metode. Ispituje se kemijski sastav, procesi propadanja kao i sekundarni proizvodi tih procesa i druge karakteristike predmeta ovisno o traženim informacijama. METRIS nudi više metoda i mogućnosti ispitivanja kemijskog sastava te testiranje proizvoda i metoda. Navedena se istraživanja vrše na raznim materijalima od metala do polikromiranog drva, kamena, freski i žbukama sve do arheološke keramike, pigmenata i tekstilu, a sve s naglaskom na nedestruktivne metode ispitivanja a ovisno o prirodi materijala i cilju istraživanja.

DOSTUPNE METODE ANALIZA I USLUGA NA KULTURNOM DOBRU

 • Izrada mikropresjeka
 • Analiza svjetlosnim mikroskopom (promatranje, opis i slikanje mikropresjeka svjetlosnim mikroskopom)
 • SEM analiza metala (analiza površine metala pretražnim elektronskim mikroskopom)
 • SEM analiza nemetala (analiza površine ostalih nevodljivih materijala pretražnim elektronskim mikroskopom)
 • EDS analiza (mikroanaliza kemijskog sastava pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa, za slojeve mikropresjeka, površinu kamena, opeke, keramike, metala i drugih anorganskih materijala)
 • Ionska kromatografija (određivanje koncentracije iona topivih soli, za kamen, žbuke, maltere i opeku, u suradnji s vanjskim laboratorijem)
 • Petrografsko-mineraloška karakterizacija kamena (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
 • FT-IR spektroskopija (analiza kemijskog sastava pomoću IR spektroskopije izradom KBr pastile)
 • FT-IR ATR mikroanaliza kemijskog sastava pomoću FT-IR mikroskopa (za organske i anorganske materijale)
 • XRD analiza (analiza minerala X-ray difrakcijom, za uzorke opeke i kamena, u suradnji s vanjskim laboratorijem)
 • Određivanje roda drva (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
 • XRF analiza (analiza kemijskog sastava materijala X-ray fluorescencijom XRF prijenosnim uređajem, troškovi prijevoza nisu uračunati u cijenu)
 • Mikrobiološka analiza (izolacija i karakterizacija gljiva i plijesni)
 • Uzorkovanje i izlazak na teren
 • Laboratorijske aktivnosti (savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja)

Cjenik usluga laboratorija Centra za istraživanje METRIS

KEMIJSKA, OPTIČKA I BIOTEHNOLOŠKA ISPITIVANJA

BR. NAZIV METODE OPIS METODE JED. MJERE CIJENA (EUR)
1. Metalografsko snimanje Analiza materijala metalografskim mikroskopom (3 snimke, na uvećanjima 200x, 500x i 1000x) po uzorku 50,00
2. RU- GDS-1/1-8/2021* Određivanje kemijskog sastava tehnički važnih metala i legura pomoću optičkog emisijskog spektrometra (3 mjerenja) po uzorku 40,00
– GDS
3. RU- SEM/EDS-2/0-10/2022* Analiza površine metala pretražnim elektronskim mikroskopom (max 4 snimke prema zahtjevu i uputi klijenta) po uzorku 60,00
– SEM metali
4. RU- SEM/EDS-2/0-10/2022* Analiza površine nemetala u niskom vakuumu pretražnim elektronskim mikroskopom (max 4 snimke prema zahtjevu i uputi klijenta) po uzorku 100,00
– SEM nemetali
5. RU- SEM/EDS-2/0-10/2022* Analiza površine materijala u nano-skali rada pretražnim elektronskim mikroskopom (max 4 snimke prema zahtjevu i uputi klijenta) po uzorku 200,00
– nano-SEM
6. RU- SEM/EDS-2/0-10/2022* Analiza površine materijala u Enviromental mode-u pretražnim elektronskim mikroskopom (ESEM) (max 4 snimke prema zahtjevu i uputi klijenta) po uzorku 500,00
– ESEM
7. RU- SEM/EDS-2/0-10/2022* Mikroanaliza kemijskog sastava metala pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa (max 4 mjerenja prema zahtjevu i uputi klijenta i obojena mapa površine) po uzorku 80,00
– EDS metali
8. RU- SEM/EDS-2/0-10/2022* Mikroanaliza kemijskog sastava nemetala pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa (max 4 mjerenja prema zahtjevu i uputi klijenta i obojena mapa površine) po uzorku 110,00
– EDS nemetali
9. SEM/EDS analiza Provedba SEM i EDS analize površine u niskom i visokom vakuumu uz navođenje klijenta – snimanje bez izrade izvještaja ispitivanja po satu 150,00
10. SM analiza Snimanje svjetlosnim mikroskopom, slikanje uzorka pri min. 2 različita uvećanja (50 – 1000 X, bez tumačenja rezultata) po uzorku 30,00
11. FT-IR spektroskopija Analiza kemijskog sastava čvrstih materijala FT-IR spektroskopijom metodom izrade KBr pastile po uzorku 50,00
12. Mikro FT-IR Provedba mikro FT-IR (ATR) analize u uz navođenje klijenta – snimanje bez izrade izvještaja ispitivanja po satu 100,00
13. Ispitivanje udjela vlakana Metoda kalciniranja HRN EN ISO 1172 po uzorku 20,00
14. FRAP analiza Ispitivanje antioksidativne aktivnosti po uzorku 100,00
15. Analiza ukupnih fenola Ispitivanje koncentracije ukupnih fenola UV/Vis spektroskopijom po uzorku 50,00
16. Mikrobiološka analiza Izolacija i karakterizacija plijesni po uzorku 150,00

PRIPREMA UZORAKA ZA KEMIJSKA, OPTIČKA I BIOTEHNOLOŠKA ISPITIVANJA

BR. NAZIV METODE OPIS METODE JED. MJERE CIJENA (EUR)
1. Priprema uzorka za GDS analizu Priprema uzorka brušenjem po uzorku 10,00
2. Izrada uzorka za GDS analizu Priprema uzorka preciznim rezanjem po uzorku 50,00
3. Priprema za SEM i ESEM analizu Naparivanje površine nevodljivih uzoraka ili poliranje i rezanje, sušenje, odmašćivanje po uzorku 50,00
4. Priprema uzorka za metalografsko snimanje i ispitivanje tvrdoće Rezanje, kalupljenje, poliranje i nagrizanje uzoraka ili izrada poprečnog presjeka uklapanjem uzorka u prozirnu epoksidnu smolu te poliranjem po uzorku 50,00
5. Laboratorijske aktivnosti Savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja po izvještaju 10% vrijednosti naručenih analiza, min. 15,00 EUR

MEHANIČKA ISPITIVANJA

BR. NAZIV METODE OPIS METODE JED. MJERE CIJENA (EUR)
1. HRN EN ISO 6892-1:2019* Metalni materijali – Vlačno ispitivanje pri sobnoj temperaturi (do 3 mjerenja) po uzorku 40,00
2. HRN EN ISO 7438 Ispitivanje savijanjem (1 mjerenje) po uzorku 30,00
3. HRN EN ISO 5173 Ispitivanje razaranjem zavara na metalnim materijalima – savijanje (1 mjerenje) po uzorku 30,00
4. HRN EN ISO 148-1:2016* Metalni materijali – Ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim batom – pri sobnoj temperaturi (do 3 mjerenja) po uzorku 30,00
5. HRN EN ISO 148-1:2016* Metalni materijali – Ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim batom – pri sniženoj temperaturi (do 3 mjerenja) po uzorku 50,00
6. DIN 50106 Ispitivanje na tlak (1 mjerenje) po uzorku 30,00
7. HRN EN ISO 8492 Metalni materijali – Cijev – Ispitivanje sploštavanjem (1 mjerenje) po uzorku 30,00
8. HRN EN ISO 6507-1:2023* Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu (5 mjerenja) po uzorku 40,00
9. HRN EN ISO 2639 Čelik – Određivanje i provjeravanje dubine površinski otvrdnutih čelika (10 mjerenja) po uzorku 50,00
10. HRN EN ISO 17639 Makroskopsko ili mikroskopsko ispitivanje zavara po uzorku 50,00
11. HRN EN 10305-2 Šavne cijevi: vizualni pregled i kontrola oblika i mjera po uzorku 30,00
12. HRN EN 10305-1 Bešavne cijevi: vizualni pregled i kontrola oblika i mjera po uzorku 30,00
13. Laboratorijske aktivnosti Savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja po izvještaju 10% vrijednosti naručenih analiza, min. 15,00 EUR

USLUGE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

1. Usluga najma laboratorija Najam laboratorija i opreme po satu 150,00
2. Usluga istraživanja i razvoja Najam laboratorija, opreme i operatera po satu 200,00
3. Izrada elaborata o istraživanju i razvoju Izrada detaljnog izvještaja o provedenom istraživanju i razvoju s opisom aktivnosti, rezultatima, zaključcima i preporukama za nastavak istraživanja po 5% vrijednosti IR min. 100 EUR

Cjenik možete preuzeti ovdje.

 

 

Napomene:

U cijene nije uračunat PDV.

Za ispitivanja koja se provode u našim laboratorijima moguće je odobriti popust za veći broj uzoraka.

Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*).

Cijene usluga koje nisu navedene u cjeniku, a moguće ih je provesti u laboratoriju ili u suradnji s vanjskim institucijama ugovaraju se prilikom upita.

U cijene usluga nisu uračunati troškovi uzorkovanja te putni troškovi.

Priprema uzoraka za analize koje se vrše u suradnji s vanjskim laboratorijima može zahtijevati posebne postupke koji se dodatno naplaćuju.

Laboratorij ne vrši izradu uzoraka za mehanička ispitivanja.

Za metode vlačno ispitivanje te ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim batom te ispitivanje (Mehanička ispitivanja 1., 4. i 5.) – uzorkom se smatraju maksimalno 3 epruvete jednakih dimenzija i kemijskog sastava. Ne vrijedi za zavarene spojeve gdje se svaka epruveta računa kao jedan uzorak.

 

 

Cjenik je važeći od datuma: 18.07.2023.

 

 

DK-CU-13/0-10/2022

Popis opreme

METRIS je opremljen sofisticiranom i modernom opremom vrlo rijetkom i potrebnom u ovom djelu države i šire:

BR. NAZIV
1. Pretražni elektronski mikroskop FEG QUANTA 250 SEM FEI uz EDS OXFORD detektor
2. Optički stereomikroskop SZX10 OLYMPUS
3. Optički metalografski mikroskop BX51 OLYMPUS
4. Svjetlosni transmisijski mikroskop BIM – 213 T
5. Naparivalica Quorum SC7620 (Au/Pd) i Quorum CA7625 (C)
6. Optički emisijski spektrometar GDS 500A LECO
7. Prijenosni XRF S1 TURBO BRUKER
8. Mufolna peć
9. Univerzalna statička kidalica MESSPHYSIK BETA 250
10. Uređaj za mjerenje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu STRUERS DURAMIN
11. Charpy njihalo Zwick RPK450
12. Uređaj za brušenje i poliranje STRUERS LABO POL
13. Precizna rezalica za pripremu uzoraka LECO
14. Tokarilica BERNARDO
15. Spektrofotometar FT-IR TENSOR 27 BRUKER
16. Mikroskop HYPERION FT-IR BRUKER
17. Nanofotometar P300 UV-Vis IMPLEN
18. Filter fotometar PHOTOLAB S6 WTW
19. Elektroporator EPORATOR EPPENDORF
20. Čitač mikrotitarskih pločica Sunrise TECAN
21. Ispiralica Hydroflex TECAN
22. Centrifuga 5430R EPPENDORF
23. PCR aparat Thermal Cycler 8800 AGILENT TECHNOLOGIES
24. Sustav za elektroforezu: MultiSubChoice, transiluminator Clear View, fotokomora s aparatom microDoc CSL MDOC UV254/312 CLEAVER SCIENTIFIC
25. Inkubator BD53 BINDER
26. Termoblok TDB-100 BIOSAN
27. Sustav za DEMI vodu NIRO VV-UF-UV NIROSTA
28. Semimikro vaga