O NASTANKU

POVIJEST METRIS-a

OD EU PROJEKTA MET.R.IS. DO AKREDITIRANOG ISPITNOG LABORATORIJA ZA METALE

METRIS je osnovan 23. studenog 2009. godine u sklopu provedbe projekta Research Centre for Metal Industry in Istrian County – MET.R.IS. Projekt MET.R.IS. odobren je za sufinanciranje u sklopu Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo, financiranog iz fonda PHARE 2006, gdje je na rang listi odobrenih projekata ostvario najveći broj bodova ocjenjivačkog povjerenstva i time osvojio prvo mjesto, uz također najveći budžet projekta. Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta, vrijednog 740.000,00 EUR, potpisan je 30. rujna 2008. godine. Iznos sufinanciranja od strane Europske komisije iznosio je 485.440,00 EUR (65,60%), a trajanje projekta bilo je 14 mjeseci, odnosno do 30. studenog 2009. godine. Partneri u projektu bili su Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., koja je ujedno bila i nositelj projekta, zatim Istarska županija i talijanska Provincia di Venezia, uz potporu suradnika s Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba i Visoke tehničke škole Politehnike u Puli. Glavni cilj projekta bio je stvaranje poslovne infrastrukture za inovativno istraživanje i razvoj u metalnoj industriji u Istarskoj županiji kako bi se povećala razina provedenih razvojno-istraživačkih projekata i time djelovalo na podizanje konkurentnosti istarske i hrvatske metalne industrije na globalnom tržištu. Specifični cilj projekta bio je pružanje usluga istraživanja i razvoja malim i srednjim poduzećima (MSP-u) u metalnoj industriji u Istarskoj županiji. Projekt stvaranja istraživačkog centra u Istarskoj županiji podrazumijevao je rekonstrukciju objekta i opremanje prostora u kojemu je danas smješten METRIS.

Provedbom projekta MET.R.IS. stvorena je infrastrukturna baza za istraživanje i razvoj kao preduvjet razvoja inovacija i primjene novih tehnologija u proizvodnji. Centar se u početnoj fazi sastojao od 4 laboratorija opremljenih elektronskim mikroskopom, statičkom kidalicom za testiranje čvrstoće i izdržljivosti materijala, optičkim emisijskim spektrometrom te sofisticiranim računalom za numeričku analizu. Također, prostor je imao i 3 opremljene uredske prostorije, malu salu za sastanke i veliku dvoranu za prezentacije te sanitarne prostorije. U sklopu provedbe projekta predviđeno je bilo i nužno osposobljavanje djelatnika za uporabu opreme te edukacije usmjerene na studente i poduzetnike u metalnoj industriji, kao i akreditacija usluga ispitivanja, koja je uspješno izvršena 2011. godine.

R&D ODJEL IDA-e

Tijekom implementacije projekta te kasnijih godina djelovanja METRIS se profilirao kao IDA-in odjel za istraživanje i razvoj. Osnovne djelatnosti METRIS-a bile su pružanje usluga istraživanja kvalitete proizvoda i materijala, stvaranja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja, usluge istraživanja i razvoja za mala i srednja poduzeća te razvoj novih tehnologija. Direktni korisnici usluga ispitivanja bili su svi gospodarski subjekti u metalnoj industriji, s posebnom pozornošću na MSP. Indirektni korisnici su bili svi koji posluju sa subjektima iz metalne industrije, zajedno s cjelokupnim stanovništvom Istarske županije i Republike Hrvatske koje je imalo korist kroz povećanje produktivnosti industrijske proizvodnje i povećanje zaposlenosti.

METRIS DANAS

REGIONALNI AUTORITET U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA MATERIJALA – DIO ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Sukladno potrebama tržišta te širenju djelokruga rada primjerice na sektor farmaceutike, biotehnologija, te kulturnih dobara, METRIS je u jesen 2013. godine službeno preimenovan u Centar za istraživanje materijala Istarske županije. U siječnju 2015. godine METRIS se odvaja od IDA-e te postaje Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije, čiji su osnivači bili upravo IDA i Istarska županija. 2021. godine Istarska županija pripaja METRIS Istarskom veleučilištu.

METRIS je organizacija za istraživanje i širenje znanja osnovana kao strateški bitan subjekt za provedbu EU i nacionalnih projekata istraživanja i razvoja, za unaprjeđenje gospodarstva unaprjeđenjem materijala i proizvoda, za zakonsku kontrolu kvalitete materijala kao podrška industriji, za potporu u inovacijama malom i srednjem poduzetništvu, za unaprjeđenje studentskih programa, podršku znanstvenom sektoru te za provedbu popularizacije znanosti i stručnih edukacija iz STEM područja.

Oprema dostupna u METRIS-u namijenjena je analizi metala i drugih čvrstih materijala te ispitivanju njihovih kemijskih, mehaničkih i strukturnih značajki, a koristi se i za čitav niz detaljnih analiza biološkog materijala te za razna ispitivanja za arheologe, restauratore i konzervatore. METRIS surađuje s javnim i privatnim sektorom, otvorenim vratima za subjekte iz znanosti i cjenovno dostupnim akreditiranim uslugama za subjekte iz industrije. METRIS svojim značenjem, ali i fizičkim smještajem u Puli, predstavlja most suradnje između znanstvenih i razvojnih institucija te gospodarstva.

USLUGE METRIS-a

1. Osnovne kategorije usluga prema poduzećima:

 • standardne analize kemijskog sastava materijala,
 • kontrola kvalitete metalnih materijala (mehanička i kemijska svojstva),
 • forenzika materijala: kontaminacija, pukotine, zamor, metalografija,
 • analize na kulturnom dobru u svrhu restauracije i konzervacije,
 • analize na polimerima i nanokompozitima,
 • analize za farmaceutsku industriju,
 • analize antioksidansa u mediteranskim namirnicama,
 • istraživanje i razvoj materijala.

2. Osnovne kategorije usluga prema studentima i učenicima te znanstveno-istraživačkoj djelatnosti:

 • mentorstvo stručne prakse,
 • demonstracijske vježbe
 • popularizacija STEM znanosti (pokusi za učenike),
 • ispitivanja pri izradi završnih radova, diplomskih radova i doktorskih disertacija,
 • ispitivanja za znanstvene publikacije,
 • korištenje laboratorijske opreme za potrebe specifičnih istraživanja,
 • suradnja u provedbi nacionalnih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih razvojnih projekata,
 • organizacija terenske nastave za studente tehničkih fakulteta.

STRUČNI TIM

U METRIS-u trenutno radi 9 djelatnika visoke stručne spreme te jedan djelatnik sa srednjom stručnom spremom, zaduženih za rad u kemijskim, mehaničkim i biotehničkim laboratorijima sukladno akreditiranoj normi sustava kvalitete i certifikatima laboratorija, za provedbu znanstvenih aktivnosti i programa i provedbu projekata.

doc.dr.sc. Vedrana Špada

doc.dr.sc. Vedrana Špada

Voditeljica laboratorija i upraviteljica kvalitete

je doktorica tehničkih znanosti iz polja strojarstva te diplomirana inženjerka kemijske tehnologije i vanjska suradnica (docentica) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Ima 16 godina radnog iskustva, od čega 14 godina u laboratorijskom radu na sofisticiranoj opremi, IRI aktivnostima u području materijala i u provedbi europskih projekata. Upraviteljica je kvalitete METRIS-a prema sustavu upravljanja HRN EN ISO/IEC 17025 i ujedno voditeljica laboratorija. Sudjelovala je u aplikaciji i provedbi projekata iz programa INTERREG, IPA II ADRIATIC CBC, HORIZON 2020, ESF, itd. Aktivni je član Hrvatskog mikroskopijskog društva, Hrvatskog društva kemičara i kemijskih inženjera, Hrvatskog društva za zaštitu materijala i Hrvatskog kemijskog društva. Educirana je za rad prema hrvatskim i europskim normama kvalitete te za rad na opremi koju koristi METRIS. Radila je i na projektima zaštite okoliša, sudjelovala je u izradi planova gospodarenja otpadom te je radila na projektima obrade otpadnih voda. Koordinirala je aplikaciju strateškog projekta Centar kompetencije za napredne materijale CEKOM i bila je menadžer strateških projekata WATERCARE i HATCH (Interreg Italija – Hrvatska). U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području.

vspada@iv.hr

Josipa Bilić

Josipa Bilić

Stručna savjetnica

je magistra inženjerka molekularne biotehnologije i voditeljica Biotehničkog odjela sa 10 godina iskustva rada u laboratoriju. Njezine operativne sposobnosti uključuju metode molekularne spektrometrije, organske sinteze i ekstrakcije te mikroskopije, a njena područja rada su kemijske i mikrobiološke analize bioloških uzoraka. U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području. Educirana je za pripremu i implementaciju projekata financiranih od strane Europske unije, sudjelovala je u pripremi i implementaciji raznih istraživačkih projekata iz različitih EU i nacionalnih programa te je obnašala funkciju projektnog menadžera u projektu ADSWIM (Interreg Italija – Hrvatska).

jbilic@iv.hr

 

doc.dr.sc. Davor Stanić v. pred.

doc.dr.sc. Davor Stanić v. pred.

Znanstveni suradnik-tehničke znanosti, viši predavač

je doktor tehničkih znanosti iz polja metalurgije te viši predavač na Istarskom veleučilištu i vanjski suradnik (docent) na Sveučilištu Jurja Dobrila u Puli. Ima 33 godina radnog iskustva u automobilskoj industriji u CIMOS-u i surađivao je u razvojnim projektima aluminijskih komponenti za renomirane kupce kao što su: AUDI, VW, Peugeot i Citroen, Ford, Volvo, Porsche i drugi. Upisao je 2007. godine doktorski studij i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu na Metalurškom fakultetu u Sisku, 05.07.2012. godine kao prvi doktor znanosti iz industrije. Bio je glavni mentor za novozaposlene mlade inženjere i predavač u Internoj školi lijevanja, koje se sprovodi kao edukacijski projekt internog školovanja i obrazovanja zaposlenih i koji je zapažen kao jedinstveni projekt na državnoj razini. Područje znanstvenog interesa je istraživanje različitih aluminijskih legura, poboljšanjima njihovih mehaničkih i fizikalnih svojstava. Posljednja istraživanja su usmjerena prema razvoju kompozitnih aluminijskih legura sa različitim udjelima nano-ojačala u metalnoj matrici.

dstanic@iv.hr

dr. sc. Ivan Lorencin

dr. sc. Ivan Lorencin

Znanstveni suradnik – tehničke znanosti, predavač

diplomirao je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2018. godine s diplomskim radom o metodama za dijagnostiku karcinoma mokraćnog mjehura temeljene na umjetnoj inteligenciji. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti. Godine 2022. Ivan Lorencin je završio poslijediplomski doktorski studij s doktorskom disertacijom pod naslovom “An Intelligent System for Urinary Bladder Cancer Diagnostics”. Ivan Lorencin sudjeluje u znanstvenim istraživanjima vezanim uz umjetnu inteligenciju, robotiku i računarstvo visokih performansi. Kao suradnik sudjeluje u znanstvenim projektima: Interreg InnoHPC, Erasmus + WICT i PESHES, Znanstveni centar izvrsnosti za znanost o podacima (osnivač MZO), CEI projekt “COVIDAi” (305.6019-20) i znanstvena potpora Sveučilišta u Rijeci: „Razvoj inteligentnog ekspertnog Sustav za online dijagnostiku raka mokraćnog mjehura“, podržan od 2018. Kao voditelj sudjeluje u znanstvenom projektu “Razvoj inteligentnog sustava za estimaciju točke maksimalne snage fotonaponskog sustava s primjenom na autonomna plovila”. Autor je i koautor 90 znanstvenik radova od čega je 31 u časopisima koji spadaju u Q1 ili Q2 kvartilu. Izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u polju elektrotehnike, strojarstva i računarstva te je urednik Excellence časopisa “Mathematics”.

ilorencin@iv.hr

dr.sc. Irina Pucić

dr.sc. Irina Pucić

Predavač

Doktorat prirodnih znanosti iz polja kemije stekla je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je prethodno diplomirala i magistrirala. Kao donedavna viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković, gdje je sada u statusu vanjske suradnice, bavila se radijacijskom kemijom polimera i surađivala je na većem broju domaćih i međunarodnih projekata. Ima više od 40 godina iskustva u fundamentalnim i primjenskim istraživanjima polimernih i nano-kompozitnih materijala a u novije vrijeme bavi se i problematikom mikroplastike u morskom okolišu. U karakterizaciji materijala fokusirana je prvenstveno na spektroskopske (FTIR, Raman, UV-VIS) i termičke (DSC, TGA) metode a ima iskustva s nekim rendgenskim metodama (XRF, PIXE). Uz brojna sudjelovanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama, bila je u organizaciji nekoliko međunarodnih radionica, uglavnom vezanih uz radijacijsku obradu objekata kulturne baštine. Prvi je autor većine od više od 30 publikacija u međunarodno priznatim časopisima, a objavila je i nekoliko poglavlja u knjigama. Mentorirala je veći broj diplomanada i doktoranada. Uz znanstveni rad više od 30 godina surađuje s privredom, bavi se rješavanjem proizvodnih problema proizvođača i korisnika polimernih materijala

ipucic@iv.hr

 dr.sc. Neven Munjas

dr.sc. Neven Munjas

Znanstveni suradnik-tehničke znanosti, predavač 

je djelatnik u Mehaničkom odjelu, doktor tehničkih znanosti iz polja temeljne tehničke znanosti te diplomirani inženjer strojarstva. Predavač je na Istarskom veleučilištu u Puli, vanjski je suradnik na Odjelu za inženjerstvo i arhitekturu Sveučilišta u Trstu te na Zavodu za tehničku mehaniku na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Ima 14 godina radnog iskustva u visokom obrazovanju te godinu dana iskustva u privredi, na projektiranju zaštite od buke. Znanstveni je suradnik u znanstvenom području tehničkih znanosti – polje temeljne tehničke znanosti. Područje znanstvenog interesa je tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela), posebno primjena metode konačnih elemenata na probleme elastičnosti, plastičnosti, termomehanike, puzanja i slično. Član je istraživačkog tima na projektu “Nelokalni mehanički modeli nanogreda” koji financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ). Član je Hrvatskog društva za mehaniku (HDM).

nmunjas@iv.hr

Ivan Pentek

Ivan Pentek

Predavač

je magistar inženjer strojarstva zaposlen na Istarskom veleučilištu kao predavač, te kao djelatnik u mehaničkom odjelu METRIS-a. Preddiplomski i diplomski studij završio je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij u području Tehničkih znanosti, polje Strojarstvo. Nositelj je kolegija: Tehničko dokumentiranje, Konstruiranje primjenom računala na stručnom prijediplomskom studiju Mehatronike te Elementi strojeva na stručnom diplomskom studiju Mehatronike. U ispitnom laboratoriju METRIS njegovo područja rada su: ispitivanje udarne radnje loma Charpy njihalom, statičko vlačno/tlačno ispitivanje te ispitivanje savijanjem na kidalici, ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersovoj metodi.

ipentek@iv.hr

Deni Vale

Deni Vale

Predavač

je 2013. godine završio integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike – smjer istraživački na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski naziv magistar fizike Kao asistent radio je 5 godina na Zavodu za teorijsku fiziku Fizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu te kao nastavnik fizike i matematike u nekoliko osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji. 2023. godine izabran je u nastavno zvanje i na mjesto predavača na Istarskom veleučilištu (IV) u Puli. Na IV-u nositelj je sljedećih kolegija: Projektiranje ugrađenih računalnih sustava, Primijenjena matematika, Fizika, Modeliranje dinamičkih sustava i Neuronske mreže. U postupku je stjecanja doktorata znanosti u okviru poslijediplomskog doktorskog studija na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu s temom: “Kolektivna nuklearna pobuđenja u relativističkoj drugoj aproksimaciji slučajnih faza” pod mentorstvom dr. sc. Nilsa Paara.

dvale@iv.hr

Matko Glučina

Matko Glučina

Predavač

je magistar inženjer elektrotehnike zaposlen na Istarskom veleučilištu kao predavač iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnike te kao znanstveni istraživač koji se bavi primjenom algoritama umjetne inteligencije na stvarne izazove. U dosadašnjoj karijeri je objavio 12 znanstvenih radova koji pripadaju Q1 i Q2 kvartilu. Sudjelovao je na projektu Centra kompetencija za pametne gradove (CEKOM) 4DII
koji je jedan od najvećih razvojnih projekata u Hrvatskoj u području informacijsko komunikacijskih rješenja usmjerenih na poboljšanje kvalitete života građana. Njegova područja rada su: primjena umjetne inteligencije u području detekcije lokalizacija i klasifikacije objekata te predviđanje vrijednosti regresijskih izazova.

mglucina@iv.hr

Ener Špada

Ener Špada

Tehničar

je elektrotehničar i student Prijediplomskog stručnog studija Mehatronike zaposlen na Istarskom veleučilištu kao laboratorijski analitičar, tehničar-domar i djelatnik u mehaničkom odjelu METRIS-a. Njegova područja rada su: ispitivanje udarne radnje loma Charpy njihalom, statičko vlačno ispitivanje na kidalici, ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu. Zadužen je za pripremu uzoraka, provedbu ispitivanja sukladno normama, ovlaštenjima i osposobljenosti i održavanje opreme te održavanje prostora (sitne popravke).

espada@iv.hr

Kvaliteta

METRIS posluje u skladu s normom HRN EN ISO 17025 te je 17. studenog 2011. godine prvi put uspješno dovršen postupak akreditacije usluga METRIS-ovih laboratorija pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) za pet metoda kemijskih i mehaničkih ispitivanja. Od tada je svake godine pri redovitim godišnjim nadzorima akreditiranog laboratorija, METRIS-u potvrđena valjanost akreditacije svih ispitnih metoda. Pored navedenog, usluge ispitivanja materijala koje provodi METRIS certificirane su i od strane Bureau Veritasa te Hrvatskog registra brodova (CRS).

METRIS KVALITETU KONTINURANO DOKAZUJE I ODRŽAVA:

 • Praćenjem propisanih normi i procedura;
 • Politikom kvalitete i postupcima uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom;
 • Sofisticiranom i modernom opremom;
 • Stručnim i educiranim osobljem;
 • Konkurentnim cijenama, brzim i kvalitetnim uslugama;
 • Kontinuiranim održavanjem kvalitete rezultata koje obuhvaća:
 • Godišnjim umjeravanjima i redovitim internim kalibracijama etalonima;
 • Certificiranim međulaboratorijskim usporedbama;
 • Redovitim vanjskim auditima/akreditacijskim nadzorima;
 • Ispitivanjima ponovljivosti/obnovljivosti rezultata;
 • Redovitim ovlaštenim servisima i održavanjima opreme;
 • Redovitim stručnim edukacijama osoblja;
 • Neprestanim usklađivanjem s novim zakonima i normama.

Preuzmite priručnik kvalitete laboratorija

         

Kontakt:

E-mail:

Radno vrijeme:

Pon - pet:
7:00h - 15:00h