O NASTANKU

POVIJEST METRIS-a

OD EU PROJEKTA MET.R.IS. DO AKREDITIRANOG ISPITNOG LABORATORIJA ZA METALE

METRIS je osnovan 23. studenog 2009. godine u sklopu provedbe projekta Research Centre for Metal Industry in Istrian County – MET.R.IS. Projekt MET.R.IS. odobren je za sufinanciranje u sklopu Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo, financiranog iz fonda PHARE 2006, gdje je na rang listi odobrenih projekata ostvario najveći broj bodova ocjenjivačkog povjerenstva i time osvojio prvo mjesto, uz također najveći budžet projekta. Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta, vrijednog 740.000,00 EUR, potpisan je 30. rujna 2008. godine. Iznos sufinanciranja od strane Europske komisije iznosio je 485.440,00 EUR (65,60%), a trajanje projekta bilo je 14 mjeseci, odnosno do 30. studenog 2009. godine. Partneri u projektu bili su Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., koja je ujedno bila i nositelj projekta, zatim Istarska županija i talijanska Provincia di Venezia, uz potporu suradnika s Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba i Visoke tehničke škole Politehnike u Puli. Glavni cilj projekta bio je stvaranje poslovne infrastrukture za inovativno istraživanje i razvoj u metalnoj industriji u Istarskoj županiji kako bi se povećala razina provedenih razvojno-istraživačkih projekata i time djelovalo na podizanje konkurentnosti istarske i hrvatske metalne industrije na globalnom tržištu. Specifični cilj projekta bio je pružanje usluga istraživanja i razvoja malim i srednjim poduzećima (MSP-u) u metalnoj industriji u Istarskoj županiji. Projekt stvaranja istraživačkog centra u Istarskoj županiji podrazumijevao je rekonstrukciju objekta i opremanje prostora u kojemu je danas smješten METRIS.

Provedbom projekta MET.R.IS. stvorena je infrastrukturna baza za istraživanje i razvoj kao preduvjet razvoja inovacija i primjene novih tehnologija u proizvodnji. Centar se u početnoj fazi sastojao od 4 laboratorija opremljenih elektronskim mikroskopom, statičkom kidalicom za testiranje čvrstoće i izdržljivosti materijala, optičkim emisijskim spektrometrom te sofisticiranim računalom za numeričku analizu. Također, prostor je imao i 3 opremljene uredske prostorije, malu salu za sastanke i veliku dvoranu za prezentacije te sanitarne prostorije. U sklopu provedbe projekta predviđeno je bilo i nužno osposobljavanje djelatnika za uporabu opreme te edukacije usmjerene na studente i poduzetnike u metalnoj industriji, kao i akreditacija usluga ispitivanja, koja je uspješno izvršena 2011. godine.

R&D ODJEL IDA-e

Tijekom implementacije projekta te kasnijih godina djelovanja METRIS se profilirao kao IDA-in odjel za istraživanje i razvoj. Osnovne djelatnosti METRIS-a bile su pružanje usluga istraživanja kvalitete proizvoda i materijala, stvaranja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja, usluge istraživanja i razvoja za mala i srednja poduzeća te razvoj novih tehnologija. Direktni korisnici usluga ispitivanja bili su svi gospodarski subjekti u metalnoj industriji, s posebnom pozornošću na MSP. Indirektni korisnici su bili svi koji posluju sa subjektima iz metalne industrije, zajedno s cjelokupnim stanovništvom Istarske županije i Republike Hrvatske koje je imalo korist kroz povećanje produktivnosti industrijske proizvodnje i povećanje zaposlenosti.

METRIS DANAS

REGIONALNI AUTORITET U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA MATERIJALA – DIO ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Sukladno potrebama tržišta te širenju djelokruga rada primjerice na sektor farmaceutike, biotehnologija, te kulturnih dobara, METRIS je u jesen 2013. godine službeno preimenovan u Centar za istraživanje materijala Istarske županije. U siječnju 2015. godine METRIS se odvaja od IDA-e te postaje Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije, čiji su osnivači bili upravo IDA i Istarska županija. 2021. godine Istarska županija pripaja METRIS Istarskom veleučilištu.

METRIS je organizacija za istraživanje i širenje znanja osnovana kao strateški bitan subjekt za provedbu EU i nacionalnih projekata istraživanja i razvoja, za unaprjeđenje gospodarstva unaprjeđenjem materijala i proizvoda, za zakonsku kontrolu kvalitete materijala kao podrška industriji, za potporu u inovacijama malom i srednjem poduzetništvu, za unaprjeđenje studentskih programa, podršku znanstvenom sektoru te za provedbu popularizacije znanosti i stručnih edukacija iz STEM područja.

Oprema dostupna u METRIS-u namijenjena je analizi metala i drugih čvrstih materijala te ispitivanju njihovih kemijskih, mehaničkih i strukturnih značajki, a koristi se i za čitav niz detaljnih analiza biološkog materijala te za razna ispitivanja za arheologe, restauratore i konzervatore. METRIS surađuje s javnim i privatnim sektorom, otvorenim vratima za subjekte iz znanosti i cjenovno dostupnim akreditiranim uslugama za subjekte iz industrije. METRIS svojim značenjem, ali i fizičkim smještajem u Puli, predstavlja most suradnje između znanstvenih i razvojnih institucija te gospodarstva.

USLUGE METRIS-a

1. Osnovne kategorije usluga prema poduzećima:

 • standardne analize kemijskog sastava materijala,
 • kontrola kvalitete metalnih materijala (mehanička i kemijska svojstva),
 • forenzika materijala: kontaminacija, pukotine, zamor, metalografija,
 • analize na kulturnom dobru u svrhu restauracije i konzervacije,
 • analize na polimerima i nanokompozitima,
 • analize za farmaceutsku industriju,
 • analize antioksidansa u mediteranskim namirnicama,
 • istraživanje i razvoj materijala.

2. Osnovne kategorije usluga prema studentima i učenicima te znanstveno-istraživačkoj djelatnosti:

 • mentorstvo stručne prakse,
 • demonstracijske vježbe
 • popularizacija STEM znanosti (pokusi za učenike),
 • ispitivanja pri izradi završnih radova, diplomskih radova i doktorskih disertacija,
 • ispitivanja za znanstvene publikacije,
 • korištenje laboratorijske opreme za potrebe specifičnih istraživanja,
 • suradnja u provedbi nacionalnih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih razvojnih projekata,
 • organizacija terenske nastave za studente tehničkih fakulteta.

STRUČNI TIM

U METRIS-u trenutno radi 4 djelatnika visoke stručne spreme, zaduženih za rad u kemijskim, mehaničkim i biotehničkim laboratorijima sukladno akreditiranoj normi sustava kvalitete i certifikatima laboratorija, za provedbu znanstvenih aktivnosti i programa i provedbu projekata.

doc.dr.sc. Vedrana Špada

doc.dr.sc. Vedrana Špada

Voditeljica laboratorija i upraviteljica kvalitete

je doktorica tehničkih znanosti iz polja strojarstva te diplomirana inženjerka kemijske tehnologije i vanjska suradnica (docentica) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Ima 15 godina radnog iskustva, od čega 13 godina u laboratorijskom radu na sofisticiranoj opremi, IRI aktivnostima u području materijala i u provedbi europskih projekata. Upraviteljica je kvalitete METRIS-a prema sustavu upravljanja HRN EN ISO/IEC 17025 i ujedno voditeljica laboratorija. Sudjelovala je u aplikaciji i provedbi projekata iz programa INTERREG, IPA II ADRIATIC CBC, HORIZON 2020, ESF, itd. Aktivni je član Hrvatskog mikroskopijskog društva, Hrvatskog društva kemičara i kemijskih inženjera, Hrvatskog društva za zaštitu materijala i Hrvatskog kemijskog društva. Educirana je za rad prema hrvatskim i europskim normama kvalitete te za rad na opremi koju koristi METRIS. Radila je i na projektima zaštite okoliša, sudjelovala je u izradi planova gospodarenja otpadom te je radila na projektima obrade otpadnih voda. Koordinirala je aplikaciju strateškog projekta Centar kompetencije za napredne materijale CEKOM i trenutno je menadžer projekata WATERCARE i HATCH (Interreg Italija – Hrvatska). U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području.

vspada@iv.hr

Josipa Bilić

Josipa Bilić

Stručna savjetnica

je magistra inženjerka molekularne biotehnologije i voditeljica Biotehničkog odjela sa 9 godina iskustva rada u laboratoriju. Njezine operativne sposobnosti uključuju metode molekularne spektrometrije, organske sinteze i ekstrakcije te mikroskopije, a njena područja rada su kemijske i mikrobiološke analize bioloških uzoraka. U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području. Educirana je za pripremu i implementaciju projekata financiranih od strane Europske unije, sudjelovala je u pripremi i implementaciji raznih istraživačkih projekata iz različitih EU i nacionalnih programa te trenutno obnaša funkciju projektnog menadžera u projektu ADSWIM (Interreg Italija – Hrvatska).

jbilic@iv.hr

 

 dr.sc. Neven Munjas

dr.sc. Neven Munjas

Znanstveni suradnik-tehničke znanosti, predavač 

je djelatnik u Mehaničkom odjelu, doktor tehničkih znanosti iz polja temeljne tehničke znanosti te diplomirani inženjer strojarstva. Predavač je na Istarskom veleučilištu u Puli, vanjski je suradnik na Odjelu za inženjerstvo i arhitekturu Sveučilišta u Trstu te na Zavodu za tehničku mehaniku na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Ima 13 godina radnog iskustva u visokom obrazovanju te godinu dana iskustva u privredi, na projektiranju zaštite od buke. Znanstveni je suradnik u znanstvenom području tehničkih znanosti – polje temeljne tehničke znanosti. Područje znanstvenog interesa je tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela), posebno primjena metode konačnih elemenata na probleme elastičnosti, plastičnosti, termomehanike, puzanja i slično. Član je istraživačkog tima na projektu “Nelokalni mehanički modeli nanogreda” koji financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ). Član je Hrvatskog društva za mehaniku (HDM).

 

Ivan Pentek

Ivan Pentek

Asistent

je magistar inženjer strojarstva zaposlen na Istarskom veleučilištu kao asistent za nastavu, te kao djelatnik u mehaničkom odjelu METRIS-a. Njegova područja rada su: ispitivanje udarne radnje loma Charpy njihalom, statičko vlačno ispitivanje na kidalici, ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu.

Kvaliteta

METRIS posluje u skladu s normom HRN EN ISO 17025 te je 17. studenog 2011. godine prvi put uspješno dovršen postupak akreditacije usluga METRIS-ovih laboratorija pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) za pet metoda kemijskih i mehaničkih ispitivanja. Od tada je svake godine pri redovitim godišnjim nadzorima akreditiranog laboratorija, METRIS-u potvrđena valjanost akreditacije svih ispitnih metoda. Pored navedenog, usluge ispitivanja materijala koje provodi METRIS certificirane su i od strane Bureau Veritasa te Hrvatskog registra brodova (CRS).

METRIS KVALITETU KONTINURANO DOKAZUJE I ODRŽAVA:

 • Praćenjem propisanih normi i procedura;
 • Politikom kvalitete i postupcima uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom;
 • Sofisticiranom i modernom opremom;
 • Stručnim i educiranim osobljem;
 • Konkurentnim cijenama, brzim i kvalitetnim uslugama;
 • Kontinuiranim održavanjem kvalitete rezultata koje obuhvaća:
 • Godišnjim umjeravanjima i redovitim internim kalibracijama etalonima;
 • Certificiranim međulaboratorijskim usporedbama;
 • Redovitim vanjskim auditima/akreditacijskim nadzorima;
 • Ispitivanjima ponovljivosti/obnovljivosti rezultata;
 • Redovitim ovlaštenim servisima i održavanjima opreme;
 • Redovitim stručnim edukacijama osoblja;
 • Neprestanim usklađivanjem s novim zakonima i normama.

Preuzmite priručnik kvalitete laboratorija

         

Kontakt:

E-mail:

Radno vrijeme:

Pon - pet:
7:00h - 15:00h

Skip to content