_______________________________________________________________________________________________________________

Objavljeno dana: 23.12.2020.

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog (1) izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija
 2. za izbor jednog (1) izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija
 3. za izbor troje (3) izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija
 4. za izbor dvoje (2) izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi i stečenom akademskom stupnju
 3. preslik odluke o zadnjem izboru u zvanje
 4. opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
 5. popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
 6. preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
 7. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.
 8. životopis, popis radova, separate radova i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u ili memory sticku

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Prijave s prilozima podnose se tajništvu Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate u Puli, Riva 6, s naznakom: »Za natječaj«.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Objavljeno dana: 30.10.2020.

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor dva (2) izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 2. za izbor jednog (1) izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole iz područja društvenih znanosti, polje politologija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 3. za izbor jednog (1) izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a)   životopis

b)   preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi i stečenom akademskom stupnju

c)   preslik odluke o zadnjem izboru u zvanje

d)   opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;

e)   popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;

f)   preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

g)   za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

h)   životopis, popis radova, separate radova i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u ili memory sticku

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Prijave s prilozima podnose se tajništvu Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate u Puli, Riva 6, s naznakom: »Za natječaj«.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Objavljeno dana: 24.07.2020.

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate raspisuje

 

N A T J E Č A J
za izbor dekana Istarskog veleučilišta-Università Istriana di scienze applicate

 

I.     Za dekana Istarskog veleučilišta-Università Istriana di scienze applicate može biti izabrana osoba u znanstveno-nastavnom ili u nastavnom zvanju, a bira ga Upravno vijeće na način i u postupku utvrđenim Zakonom i Statutom Istarskog veleučilišta-Università Istriana di scienze applicate.
II.    Dekana Istarskog veleučilišta-Università Istriana di scienze applicate izabire se na mandatno razdoblje vrijeme od četiri (4)  godine.
III.    lzabrani dekan s Veleučilištem sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme za položajno radno mjesto dekana u punom radnom vremenu.
IV.   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
V.    Pravo na prijavu imaju svi kandidati koji su državljani zemalja Europskog gospodarskog prostora. Strani kandidati trebaju dostaviti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika uz minimalnu razinu B2 u govoru, čitanju i pisanju.
VI.    Kandidati za izbor dekana obvezni su, uz prijavu na natječaj, priložiti sljedeću dokumentaciju:
-    životopis
-    odluku u izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno odnosno nastavno zvanje
-    program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje
VII.    Dokumentacija se obavezno dostavlja u pisanom obliku te u elektroničkom obliku na CD-u ili memory sticku na hrvatskom jeziku (prijevodi moraju biti ovjereni).
VIII.   Kandidati koji se u prijave na Natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima pod jednakim uvjetima, dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
IX.    Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne  novine broj:121/17 ) uz prijavu na natječaj dužni su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta , priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
X.    Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
XI.    Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su suglasni da: Istarsko veleučilište-Università Istriana di scienze applicate može prikupljati , koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( Narodne novine br. 42/18).
XII.    Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Istarsko veleučilište-Università Istriana di scienze applicate, Pula, Riva 6, s naznakom:  „ Za natječaj za izbor dekana  -   ne otvarati“
XIII.    Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave te osobe čija prijava ne ispunjava formalne uvjete natječaja  ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
XIV.    Istarsko veleučilište-Università Istriana di scienze applicate će u roku od 30 dana od provedenog postupka izbora dekana na mrežnim stranicama ustanove objaviti informaciju o provedenom postupku i izabranom kandidatu, te o tome obavijestiti sve kandidate.
XV.    lzrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Istarsko veleučilište-Università Istriana di scienze applicate

_______________________________________________________________________________________________________________

(17.06.2020.) Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo
 2. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.
 3. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja prirodnih znanosti, polje kemija
 4. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi i stečenom akademskom stupnju
 • prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog, diplomskog stručnog ili sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija(za izbor u suradničko zvanje asistent)
 • preslik odluke o zadnjem izboru u zvanje
 • opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti
 • popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova
 • preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika
 • životopis, popis radova, separate radova i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, treba priložiti i u elektroničkom obliku (na CD-u)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave s prilozima podnose se tajništvu Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate u Puli, Riva 6, s naznakom: “Za natječaj”.

_______________________________________________________________________________________________________________

(17.06.2020.) Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto:

Administrator na projektu WildBioAdapt - divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na rok od 36 mjeseci 1 (jedan) izvršitelj.
Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završen diplomski sveučilišni studij magistar prava, odnosno istovrijedni studij sukladno ranije važećim propisima, pravnog smjera,
- radno iskustvo 1 (jedna) godina na istim ili sličnim poslovima,
- znanje jednog stranog jezika
Kandidati su dužni podnijeti pisanu prijavu na natječaj. Prijavu su dužni vlastoručno potpisati. U prijavi se navode osobni podaci, OIB, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. životopis,
 2. domovnica (preslik)
 3. diploma (preslik)
 4. dokaz o radnom stažu u struci
 5. izjavu kandidata kojom daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja i eventualnog zapošljavanja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja, na adresu: Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate, Riva 6, 52100 Pula, s obveznom naznakom „Za natječaj za radno mjesto – Administrator na projektu – NE OTVARAJ“
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

_______________________________________________________________________________________________________________

(06.05.2020.) Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate raspisuje

NATJEČAJ

 

 1. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja prirodnih znanosti, polje fizika
 2. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika
 3. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.


Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
a) životopis
b) preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi i stečenom akademskom stupnju
c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog, diplomskog stručnog ili sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbor u suradničko zvanje asistent)
d) preslik odluke o zadnjem izboru u zvanje
e) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti
f) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova
g) preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države
h) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika
i) životopis, popis radova, separate radova i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.


Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave s prilozima podnose se tajništvu Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate u Puli, Riva 6, s naznakom: »Za natječaj«.

_______________________________________________________________________________________________________________

NN 121/2019 (11.12.2019.), NATJEČAJ - Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate

(7415)
Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate raspisuje


NATJEČAJ

 1. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje višeg predavača iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija
 2. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 a) životopis
 b) preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi i stečenom akademskom stupnju
 c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog, diplomskog stručnog ili sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbor u suradničko zvanje asistent)
 d) preslik odluke o zadnjem izboru u zvanje
 e) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
 f) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
 g) preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
 h) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.
 i) životopis, popis radova, separate radova i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo takvo pravo.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s prilozima podnose se tajništvu Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate u Puli, Riva 6, s naznakom: »Za natječaj«.
 

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate