NN 121/2019 (11.12.2019.), NATJEČAJ - Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate

(7415)
Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate raspisuje


NATJEČAJ

  1. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje višeg predavača iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija
  2. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 a) životopis
 b) preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi i stečenom akademskom stupnju
 c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog, diplomskog stručnog ili sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbor u suradničko zvanje asistent)
 d) preslik odluke o zadnjem izboru u zvanje
 e) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
 f) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
 g) preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
 h) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.
 i) životopis, popis radova, separate radova i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo takvo pravo.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s prilozima podnose se tajništvu Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate u Puli, Riva 6, s naznakom: »Za natječaj«.
 

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate