Projekti

Water management solutions for reducing microbial environment impact on coastal areas - WATERCARE

Naziv programa: INTERREG V A Italy-Croatia Programme 1st Set of Calls for Proposals; Mjera 3.3.
Predlagatelj projekta:
CNR-ISMAR (IT)
Trajanje projekta:
01.01.2019. - 30.06.2021.

Ukupan proračun projekta:
2.833,019,40 EUR

Budžet METRIS-a u projektu:
206.559,40 EUR

Obrazloženje aktivnosti: Ranjivost jadranskog područja prema klimatskim promjenama, osobito talijanskog teritorija i prirodnih resursa, čini se da je najviša u Europi, prema najnovijim scenarijima Ujedinjenih naroda (IPCC, 2014). U posljednjim desetljećima, provedeno je nekoliko klimatoloških studija kako bi se opisala moguća promjena klimatskih ekstrema koji imaju najjači utjecaj na okoliš te posljedično i način života. Na temelju analiza podataka u posljednjih 120 godina, utvrđeno je da intenzitet padalina predstavlja značajan pozitivan trend utjecaja, osobito na području sjevernog Jadrana. Kišne anomalije uzrokovale su značajne poplave rijeka, osobito s talijanske strane, s relevantnim posljedicama na okoliš. Jedna od glavnih posljedica je pogoršanje kvalitetne obalnih voda fenomenom eutrofikacije: degradacije voda za kupanje fekalnim kontaminacijama koje potječu od lokalnih kanalizacijskih sustava i lokalne poljoprivrede. Neizravne posljedice su zastupljene negativnim utjecajem na turizam i srodne aktivnosti obalnih gradova, koji temelje svoje gospodarstvo na ljetnom turizmu. Cilj ovog projekta je realizacija pilot postrojenja koje obrađuje emisije otpadnih voda pri opterećenju oborinama kako bi se smanjila mikrobna kontaminacija okoliša. Navedeno uključuje razvoj integriranog sustava kvalitete vode (WQIS) kako bi se korelirali meteorološki događaji i reakcije sustava odvodnje u odnosu na mikrobiološki utjecaj na vode za kupanje. Integracijom pilot postrojenja i navedenog sustava (WQIS-a) nastalih tijekom provedbe ovog projekta uklonio bi se utjecaj otpadnih voda na obalno područje.

 

Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios - ASTERIS

Naziv programa:
INTERREG V A Italy-Croatia Programme 1st Set of Calls for Proposals; Mjera 2.1.

Predlagatelj projekta:
"CARLO-BO" SVEUČILIŠTE URBINO (IT)

Trajanje projekta:
01.01.2019. - 30.06.2021.

Ukupan proračun projekta:
1.026.244,00 EUR

Budžet METRIS-a u projektu:
156.419,20 EUR

Obrazloženje aktivnosti:
Jadranska je regija vrlo ranjiva na nepovoljne učinke klimatskih promjena. Iako je poveća pozornost posvećena razumijevanju utjecaja klimatskih promjena i rizika tijekom posljednjih desetljeća, jadranska se zajednica i dalje suočava s nedostatkom zajedničkih procjena rizika. Posebice, pitanja vodoopskrbe bitan su aspekt u razvoju i održivosti društvenih ekosustava. Obalni vodonosnici su karakterizirani prirodnim gradijentom prema morskom dnu, gdje podzemne vode dolaze u kontakt i izlijevaju se u more. Slani sloj morske vode u vodonosnicima obično postoji ispod lakše slatke vode. Prostor između lakše slatke i teže morske vode je u stanju dinamičke ravnoteže, a sučelje je prijelazna zona miješane slanosti. Tijek morske vode prema slatkovodnim vodonosnicima na kopnu, međutim, zajednički je rezultat crpljenja podzemnih voda za poljoprivredne, industrijske i druge javne svrhe. Prekomjerno crpljenje vodonosnika može preokrenuti prirodni hidraulički gradijent u korist morske vode koja može prodrijeti do pumpnih bušotina, koje potom postaju slane i neiskoristive. Planovi za upravljanje podzemnim vodama zahtijevaju realnu procjenu budućih podizanja razine morske vode u skladu s rasponima scenarija globalnog zatopljenja. Stoga je imperativ razumjeti interakciju i poduzeti potrebne korake za sprječavanje iste između svježih podzemnih voda i morske vode kako bi se postiglo održivo upravljanje obalnim vodnim resursima. Unatoč općem znanju, scenariji klimatskih promjena pod utjecajem porasta razine mora, što predstavljaju ključni preduvjet za regionalnu (realističku) procjenu, još uvijek nisu potpuno definirani. Štoviše, planovi rizika za rast utjecaja razine mora te buduću neiskoristivost pitkih vodonosnika u obalnom području nisu izrađeni. Talijanske i hrvatske obale podložne su utjecajima povećanog turističkog pritiska u sezonskim razdobljima, što podrazumijeva povećanje ekstrakcije podzemnih voda, ali i povećanje rizika ulaska soli u vodonosnike. Isto se odnosi  i na crpljenje vode za poljoprivredu tijekom suša, što se često ne uzima u obzir u planu upravljanja slivnim vodama.

 

Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic Sea - AdSWiM

Naziv programa:
INTERREG V A Italy-Croatia Programme 1st Set of Calls for Proposals; Mjera 3.3.

Predlagatelj projekta:
Università degli studi di Udine (IT)

Trajanje projekta:
01.01.2019. - 31.12.2021.

Ukupan proračun projekta:
2.035.703,13 EUR

Budžet METRIS-a u projektu:
66.887,50 EUR

Projekt AdSWiM povezuje znanstveno-istraživačke institucije, općine/lokalne samouprave i voditelje postrojenja obrade urbanih otpadnih voda čiji su ispusti locirani u moru kako bi se održala i poboljšala kvaliteta morske vode. Kvaliteta morske vode nejednolika je u jadranskom moru; postoje nerazmjeri između nutrijenata/organskih tvari/mikrobiološkog onečišćenja u različitim prekograničnim područjima koji za sobom povlače gubitak integriteta ekosustava te se ovim projektom želi utvrditi da li su postrojenja obrade urbanih otpadnih voda s ispustima lociranima u moru jedan od uzorka ovog nerazmjera te ukoliko jesu, utvrditi način optimizacije istih.

Cilj projekta AdSWiM je poboljšati i kvalitetu voda za kupanje kao i ekološku razinu morskog i obalnog ekosustava što u konačnici rezultira osnaživanjem integriranih prekograničnih procesa upravljanja vodnim resursima stvaranjem temelja za objektivnu razmjenu iskustava između lokalnih samouprava i upravnih odbora različitih stručnjaka/vodećih ljudi koji se bave procesima pročišćavanja urbanih otpadnih voda. Specifični ciljevi ovog projekta su razvoj inovativnih novih instrumenata pomoću kojih ćemo doći do većih saznanja i bolje kontrole ekološkog stanja obalne vode u blizini morskih ispusta postrojenja za obradu otpadnih voda; inovativne i ekološke tehnologije obrade urbanih otpadnih voda te promjene određenih regulativa kako bismo postigli veće standarde i fleksibilnost zaštite u svakoj intervenciji.

 

CAPuS – Conservation of Art in Public Spaces – Konzervacija spomenika na otvorenom

Naziv programa:

Erasmus + KA2 program, Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Predlagatelj projekta:
University of Torino

Trajanje projekta:
01.01.2018. - 30.06.2021.

Ukupan proračun projekta:
997.117,00 €

Budžet METRIS-a u projektu:
37.366,00 €

Stopa financiranja: 100%  

Obrazloženje aktivnosti:

Glavni ciljevi CAPuS projekta su razvoj smjernica za zaštitu i očuvanje suvremenih umjetničkih djela koja pripadaju uličnoj i urbanoj umjetnosti te uvođenje inovativnog modula učenja i osposobljavanja u višim obrazovnim institucijama. Kroz blisku suradnju između istraživača, nastavnika i tvrtki, operativni protokoli će se uvesti za specifične intervencije za ovu vrstu umjetnina. Projekt u početnoj fazi predviđa dijalog i prikupljanje informacija s umjetnicima i popisivanje umjetnina. U drugoj fazi se planira provođenje specifičnih laboratorijskih istraživanja na umjetninama. Ova faza aktivno uključuje razmjenu između nastavnika, studenata i istraživača. U trećoj fazi će se odvijati suradnja s tvrtkama u vidu poboljšanja određenih proizvoda za konzervaciju umjetnina te vrste.

 

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao nositelj i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču kao partner,

provode znanstveno-istraživački projekt WildBioAdapt - divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama

Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike Istarskom veleučilištu – Università Istriana di scienze applicate dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.923.425,05 kuna što predstavlja najveći mogući iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova i čini 84,9999% prihvatljivih troškova cjelokupnog projekta. Ukupna vrijednost projekta je 3.439.323,60 kuna.

Sredstva za sufinanciranje projekta WildBioAdapt - divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za trogodišnji period (2020., 2021. i 2022. godinu) u okviru Ministarstva zaštite okoliša i energetike, aktivnost K784022 Operativni program Konkurentnost i kohezija, Izvor 563 za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektni prijedlog istražuje mjere prilagodbe klimatskim promjenama triju sektora: poljoprivreda, prirodni ekosustavi i bioraznolikost te turizam. Osnova očuvanja bioraznolikosti i socio-ekonomskih obilježja prostora su lokalno dostupne divlje biljne vrste te mjere održivog razvoja poljoprivrede i turizma na području jadranske regije. Dionici triju sektora biti će i korisnici rezultata kroz iskoristivost divljih biljnih vrsta u poljoprivrednoj proizvodnji, očuvanje ekosustava, obogaćivanje turističke gastro ponude te mjere prilagodbe poslovanja turističkog sektora.

Ciljevi projekta WildBioAdapt - divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama će, se ostvariti putem interdisciplinarnih istraživanja o nutritivnom i agronomskom potencijalu odabranih vrsta te jačanju svijesti o klimatskim promjenama kod šire javnosti.

Internet stranica - www.wildbioadapt.eu

 

   

 

 

HKO Mehatronika

Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a.

Veleučilište u Bjelovaru nositelj je projekta “Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“ koji je financiran u iznosu od 2.825.655,13 kn iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Proovedba projekta traje 24 mjeseca (od ožujka 2019. do ožujka 2021. godine).

Cilj

Unaprijeđen program preddiplomskog stručnog studija Mehatronika uz razvijen standard zanimanja inženjera/ke mehatronike i standard kvalifikacije usklađen sa Smjernicama za izradu i vrednovanje standarda kvalifikacija i Smjernicama za usklađivane studijskih programa sa standardima kvalifikacija

Aktivnosti

  • Unapređenje programa preddiplomskog stručnog studija Mehatronika utemeljeno na standardu zanimanja i standardu cjelovite kvalifikacije stručnog/ne provstupnika/ke inženjera/ke mehatronike
  • Unapređenje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja
  • Unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

 

Više informacija na linku.

 

 

REI II

Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate partner je na projektu REI II koji se financira iz Europskog socijalnog fonda -  Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020., u sklopu Poziva "Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III" u okviru Komponente 2.

Osnovni cilj projekta je razvoj tržišta rada i jačanje ljudskih potencijala u Istarskoj županiji. Najvažniji elementi projekta su: Provedba mjera akcijskog plana Županijske strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016.-2020, održivo funkcioniranje Vijeća tržišta rada Istarske županije, izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021. – 2027., Poticanje razvoja poduzetništva i samozapošljavanja.

Vodeći partner je Istarska županija, a ostali partneri su: Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje  Područni ured Pula, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula, Sveučilište Jurja Dobrile, Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate, Sveučilište Jurja Dobrile - Studentski centar Pula i Istarska razvojna agencija IDA d.o.o.

Vrijednost projekta je 1.943.942,76 kuna, a vrijeme provedbe 30 mjeseci (14.05.2018.-14.11.2020.)

 

 

 

EduIT

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate sa svojim partnerima (Istarska Županija, Studentski centar Pula, Obrtnička komora Istarske županije i IDA) provodi informatičke radionice namijenjene mladim nezaposlenim ljudima kako bi ojačali svoju konkurentnost na tržištu rada. Trenutno je u provedbi radionica CAD 3D koja se održava utorkom i četvrtkom u 10:00 u prostorijama veleučilišta. U planu su još tri informatičke radionice (Mrežne tehnologije, Excel, Access i baze podataka) koje započinju na jesen. Informacije o početku radionica bit će dostupne na stranicama veleučilišta. Za sve dodatne informacije javite se našem koordinatoru:
David Košara – email: dkosara@iv.hr 

Organizacija seminara je sufinancirana u okviru Operativnog programa. Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.